با تشکر از توجه شما در کارگاه

خواهشمندیم با کمال آرامش به سوالات زیر
پاسخ دهید

نظرسنجی کارگاه
توانايی انتقال مطالب کارگاه به مخاطبین *
تسلط بر محتوای کارگاه *
قدرت ساماندهی و مديريت کارگاه *
ميزان آشنايی با دانش‌های نوين تدريس *
داشتن تعامل در برخورد با مخاطبین و برقراری ارتباط موثر *
میزان کاربردی بودن محتوای کارگاه *
میزان تعاملی بودن کارگاه *
جذابیت موضوع و محتوای کارگاه *
نحوه‌ی دعوت از مخاطب *
روند برگزاری کارگاه *