فرم نظرسنجی بینا

حسن انجام کار

فرم زیر به جهت ارزیابی خدمات انفورماتیک بینا تهیه و تنظیم شده است.

از این که ما را در بهبود ارائه خدمات یاری می کنید، صمیمانه سپاسگزاریم.

فرم نظرسنجی مشتریان
الف) میزان رضایت شما از خدمات ارائه شده *
ب) خدمات درخواستی شما به موقع انجام شده است *
پ) کارشناسان توانمندی لازم در ارائه خدمات را دارند *
ت) طراحی محصول، مطابق با المان روز و مورد پسند است *
ث) در دسترس بودن کارشناسان جهت برقراری ارتباط *
ج) کارشناسان رفتار مناسبی با شما دارند *
چ) ارتباط شما با مجموعه بینا با سهولت انجام میشود *
ح) مدیریت بینا به موقع به درخواست های خاص شما رسیدگی میکند *
خ) در جلسات حضوری، کارشناسان به خوبی به مطالب مطرح شده مسلط هستند *
د) در مواقع ضروری، بینا به موقع شما را آگاه میکند *
ذ) تمایل به ادامه همکاری در زمینه حاضر با بینا *
ر) تمایل به گسترش همکاری با بینا *
ز) تمایل به معرفی مجموعه بینا به سایرین *